Ώρες εργασίας: 24/7
Ελληνικά
επικοινωνήστε μαζί μας - +359894578109
()

  Μερικό σύνολο

  Γενικοί Όροι Χρήσης

  Γενικοί Όροι

  Γενικοί όροι της KARINA-A 2021 EOOD για τη χρήση του playingtime.eu ELECTRONIC STORE και για την πραγματοποίηση αγορών αγαθών μέσω αυτού


  Ι. ΘΕΜΑ
  Τέχνη. 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποσκοπούν στη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ "KARINA-A 2021" EOOD, Plovdiv, 38B Ostromila St., εφεξής καλούμενος εν συντομία ως SUPPLIER, και των πελατών, εφεξής ΧΡΗΣΤΕΣ, του ηλεκτρονικού κατάστημα http://officekarina-a.now.bg, εφεξής καλούμενο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ".

  II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ
  Τέχνη. 2. Πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών:
  1. Επωνυμία Προμηθευτή: «ΚΑΡΙΝΑ-Α 2021» ΕΟΟΔ
  2. Διεύθυνση έδρας και διεύθυνσης: πόλη Plovdiv, οδός "Ostromila" 38B
  3. Διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας: πόλη Plovdiv, 38B "Ostromila" St.
  4. Στοιχεία αλληλογραφίας: officekarina.a@gmail.com
  5. Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: ΕΙΚ 206692753
  6. Εποπτικές αρχές:
  (1) Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  Διεύθυνση: Σοφία 1592, Λεωφόρος Καθ. Τσβετάν Λαζάροφ" Νο. 2,
  τηλέφωνο: (02) 940 20 46
  φαξ: (02) 940 36 40
  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

  (2) Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή
  Διεύθυνση: 1000 Sofia, Slaveykov Sq. No. 4A, όροφοι 3, 4 και 6,
  τηλ.: 02 / 980 25 24
  φαξ: 02 / 988 42 18
  τηλεφωνική γραμμή: 0700 111 22
  Ιστοσελίδα: www.kzp.bg
  8. Εγγραφή βάσει του Νόμου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αριθ. BG206575006.

  III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Τέχνη. 3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι προσβάσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση playingtime.eu, μέσω της οποίας οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις αγοραπωλησίας και παράδοσης των αγαθών που προσφέρει το ELECTRONIC STORE, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
  1. Να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε προφίλ για περιήγηση στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών παροχής πληροφοριών.
  2. Να κάνει ηλεκτρονικές δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με το ELECTRONIC STORE μέσω της διεπαφής της σελίδας ELECTRONIC STORE που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.
  3. Να συνάπτει συμβάσεις για την αγοραπωλησία και παράδοση των αγαθών που προσφέρει το ELECTRONIC STORE.
  4. Να πραγματοποιούν τυχόν πληρωμές σε σχέση με τις συναφθείσες συμβάσεις με το ELECTRONIC STORE, σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζει το ELECTRONIC STORE.
  5. Για να λαμβάνετε πληροφορίες για νέα προϊόντα που προσφέρονται από το ELECTRONIC STORE.
  6. Να επανεξετάσει τα αγαθά, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης.
  7. Να ενημερώνεστε για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο κυρίως μέσω της διεπαφής της σελίδας ELECTRONIC STORE στο Διαδίκτυο.
  8. Να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως για τα αγαθά που προσφέρει ο Προμηθευτής, για τα οποία ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

  Τέχνη. 4. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρηστών που προβλέπονται από το νόμο, στα πλαίσια καλής πίστης, αποδεκτά στην πράξη, καταναλωτικά ή εμπορικά κριτήρια και προϋποθέσεις.

  Τέχνη. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση για την αγορά και πώληση των αγαθών που προσφέρονται από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή, που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό του ή άλλο μέσο εξ αποστάσεως επικοινωνίας.
  (2) Δυνάμει της σύμβασης που έχει συναφθεί με τους Χρήστες για την αγορά και πώληση αγαθών, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα των αγαθών που προσδιορίζει μέσω της διεπαφής στον Χρήστη.
  (3) Οι χρήστες καταβάλλουν στον Προμηθευτή την αμοιβή για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το ELECTRONIC STORE και τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Η αμοιβή είναι στο ύψος της τιμής που ανακοινώνει ο Προμηθευτής στη διεύθυνση του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ στο Διαδίκτυο.
  (4) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά που ζητούνται από τους Χρήστες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Προμηθευτής στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. (5) Η τιμή για την παράδοση καθορίζεται χωριστά και ρητά από την τιμή των εμπορευμάτων.

  Τέχνη. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του νόμου και του άρθρου για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και την ηλεκτρονική υπογραφή. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
  (2) Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που έγιναν από τους Χρήστες του ιστότοπου έγιναν από τα πρόσωπα που υποδεικνύονται στα δεδομένα που παρείχε ο Χρήστης κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει εισαγάγει το αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση.

  IV. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Τέχνη. 7. (1) Για τη χρήση του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας αγαθών, ο Χρήστης θα πρέπει να εισάγει όνομα και κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει για απομακρυσμένη πρόσβαση, σε περιπτώσεις που το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί εγγραφή.
  (2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη, μέσω ηλεκτρονικής εγγραφής στην ιστοσελίδα του Παρόχου.
  (3) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του και πατώντας τα κουμπιά «Ναι, αποδέχομαι» ή «Εγγραφή», ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους