Ώρες εργασίας: 24/7
Ελληνικά
επικοινωνήστε μαζί μας - +359894578109
()

  Μερικό σύνολο

  Προσωπικά δεδομένα

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Υποχρεωτική ενημέρωση για τα δικαιώματα των προσώπων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

   

  Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας:

   

  Επωνυμία: «ΚΑΡΙΝΑ-Α 2021» Ltd

  EIK/BULSTAT: 206692753

  Διεύθυνση έδρας και διεύθυνσης: Plovdiv, 38B "Ostromila" St

  Διεύθυνση αλληλογραφίας: πόλη Plovdiv, 38B "Ostromila" St

  Τηλέφωνο: 0894578109

  E-mail: officekarina.a@gmail.com

  Ιστοσελίδα: playingtime.eu

   

  Πληροφορίες για την αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

   

  Όνομα: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Διεύθυνση έδρας και διεύθυνσης: Σοφία 1592, «Καθ. Τσβετάν Λαζάροφ» Νο 2

  Διεύθυνση αλληλογραφίας: Σοφία 1592, «Καθ. Τσβετάν Λαζάροφ» Νο 2

  Τηλέφωνο: 02 915 3 518

  Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

   

  Η «KARINA-A 2021» Ltd (εφεξής «Διαχειριστής» ή «Εταιρεία») ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται να σας ενημερώσουν για όλες τις πτυχές της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με αυτήν την επεξεργασία.
  Βάση για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

   

  Τέχνη. 1. Ο διαχειριστής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος playingtime.eu και τη σύναψη συμβάσεων με την εταιρεία βάσει του άρθρου. 6, παράγρ. 1, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), και ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους:

  Ρητή συγκατάθεση που ελήφθη από εσάς ως πελάτη.

  Εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή βάσει σύμβασης μαζί σας.

  Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ισχύει για τον Διαχειριστή.

  Για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή ή τρίτου,

   

  Σκοποί και αρχές στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

   

  Τέχνη. 2. (1) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σκοπών:

  δημιουργία προφίλ και παροχή πλήρους λειτουργικότητας κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

  σύναψη και εκτέλεση σύμβασης εξ αποστάσεως·

  εξατομίκευση ενός μέρους στη σύμβαση·

  λογιστικούς σκοπούς·

  στατιστικούς σκοπούς·

  προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών·

  τη διασφάλιση της εκτέλεσης της σύμβασης για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.

  αποστολή ενημερωτικού δελτίου εάν το επιθυμείτε.

  (2) Τηρούμε τις ακόλουθες αρχές κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

  νομιμότητα, καλή πίστη και διαφάνεια·

  περιορισμός των σκοπών επεξεργασίας·

  τη συνάφεια με τους σκοπούς της επεξεργασίας και την ελαχιστοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται·

  την ακρίβεια και την επικαιρότητα των δεδομένων·

  περιορισμός της αποθήκευσης για την επίτευξη των στόχων·

  ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

  (3) Κατά την επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για την προστασία των ακόλουθων έννομων συμφερόντων:

  εκπλήρωση υποχρεώσεων προς την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλους κρατικούς και δημοτικούς φορείς.

   

  Τι είδη προσωπικών δεδομένων συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει η εταιρεία μας

   

  Τέχνη. 3. (1) Η εταιρεία εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

  Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης αγοράς και πώλησης εξ αποστάσεως - σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η δημιουργία προφίλ για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για την αγορά αγαθών και η παροχή στοιχείων επικοινωνίας για την παράδοση των αγορασθέντων αγαθών. Η εγγραφή και η δημιουργία λογαριασμού για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αποτελεί υποχρεωτικό βήμα παροχής της υπηρεσίας και είναι διαθέσιμη σε μεγάλο βαθμό χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού.
  Συμπέρασμα της εκτίμησης επιπτώσεων: Με βάση την εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε, η πράξη «Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως» επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί και παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.

  Σύναψη και εκτέλεση εμπορικής συναλλαγής με πελάτη ή συνεργάτη - σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης με έναν εμπορικό εταίρο ή πελάτη και η διοίκησή του. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων και του γεγονότος ότι ορισμένα από αυτά συλλέγονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, η διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων δεν είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή εκτίμησης επιπτώσεων της επιχείρησης.

  Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) - σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων σε πελάτες που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να τα λαμβάνουν.